Pobyt w Polsce

Dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przygotowany został specjalny rządowy serwis internetowy pod adresem

http://ua.gov.pl

Wjazd na terytorium Polski

Osoby z Ukrainy mogą wjechać i przebywać na terenie RP na podstawie szeregu różnych przepisów:

  1. Ruch bezwizowy, tj. pobyt do 90 dni na podstawie paszportu biometrycznego. Ze względu na wojnę okres ten został przedłużony – osoby te mają prawo przebywać na terenie RP co najmniej do końca 2022 roku.
  2. Pobyt na podstawie wizy – pracowniczej, studenckiej itd. Osoby takie mają prawo przebywać na terenie RP zgodnie z warunkami wizy, nie krócej niż do końca 2022 roku.
  3. Ochrona tymczasowa dla uciekinierów z Ukrainy na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Znakomita większość osób z Ukrainy obecnie przebywa w Polsce na tej podstawie prawnej. Wjazd jest możliwy bez względu na fakt posiadania paszportu albo ważnego dokumentu tożsamości. Osoby otrzymują ograniczone prawo do wykonywania pracy zarobkowej i korzystania z systemu wsparcia społecznego (zasiłków). W Polsce dodatkowym wymogiem jest posiadanie obywatelstwa ukraińskiego oraz przybycie do Polski od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy (tzn. nie poprzez inne państwa).

UWAGA: ochronę tymczasową można otrzymać tylko w jednym państwie Unii Europejskiej. Po dokonaniu rejestracji (w Polsce: po uzyskaniu numeru PESEL) zmiana kraju będzie bardzo utrudniona albo niemożliwa. Jeśli planujesz zamieszkać w kraju innym niż Polska, nie występuj o numer PESEL. Rejestracji dokonasz w kraju docelowym.

Więcej informacji o ochronie tymczasowej znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en

  1. Wystąpienie o status uchodźcy (azyl) na podstawie Konwencji Genewskiej. Jest to względnie rzadka forma legalizacji pobytu, która wiąże się ze złożeniem wniosku na przejściu granicznym, a następnie wielomiesięczną procedurą uchodźczą przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Podjęcie pracy jest niemożliwe przez pierwszych 9 miesięcy procedury. Po jej pozytywnym zakończeniu osoba otrzymuje albo ochronę na podstawie Konwencji Genewskiej, albo uchronę uzupełniającą. Nie może wyjechać do kraju pochodzenia bez narażenia się na utratę statusu. O status uchodźcy można wystąpić również mając ochronę tymczasową.

Bez względu na podstawę prawną, osoby te będą musiały powrócić do kraju pochodzenia, dopóki toczą się tam działania wojenne.

W zależności od podstawy prawnej różny jest też dostęp do opieki medycznej.